ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهاردهم)

ویژگی های فیزیکی مواد (قسمت هجدهم)، فشار در شارّه ها (قسمت چهاردهم)