تعداد اعضای اجتماع دو مجموعه

تعداد اعضای اجتماع دو مجموعه