مثال از الگوی غیرخطی درجه2

مثال از الگوی غیرخطی درجه2