نسبت تشابه در مثلث ها-تمرین یک-خوان آموز

نسبت تشابه در مثلث ها-تمرین یک-خوان آموز
این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

ایجاد تناسب در بین اضلاع متناظر دو مثلث به کمک زاویه های متناظر :   نسبت تشابه در مثلث ها-تمرین یک-خوان آموز