چگالی-تمرین ۳

چگالی-تمرین ۳
مثال کمی پیچیده تر....