مقایسه ریشه های یک عدد-تدریس-خوان آموز

مقایسه ریشه های یک عدد-تدریس-خوان آموز
این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

در این بخش ریشه های یکسان بین اعداد و عبارات مختلف را بررسی میکنیم مقایسه ریشه های یک عدد-تدریس-خوان آموز