مقایسه ریشه ها-تمرین-خوان آموز

مقایسه ریشه ها-تمرین-خوان آموز
این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

در این بخش ریشه های یکسان بین اعداد و عبارات مختلف و همچنین ریشه های یک عدد را با هم مقایسه میکنیم. مقایسه ریشه ها-تمرین-خوان آموز