دنباله ها-یک مسئله از دنباله های حسابی

دنباله ها-یک مسئله از دنباله های حسابی

در این مثال با داشتن مجموع سه عدد و مجموع مربعات آن ها در دنباله حسابی می خواهیم این سه عدد را بیابیم.