ریشه nام-تدریس-خوان آموز

ریشه nام-تدریس-خوان آموز
این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

با توجه به تعاریف صورت گرفته که ریشه های دوم تا پنجم را توضیح دادیم ریشه nام را هم توضیح میدهیم. ریشه nام-تدریس-خوان آموز