ساده کردن توان های گویا-تمرین-خوان آموز

ساده کردن توان های گویا-تمرین-خوان آموز
این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

توان های طبیعی را بررسی کردیم اینک به بررسی توان های گویا میپردازیم در این تمرین اعداد با توان های گویا را ساده میکنیم. ساده کردن توان های گویا-تمرین-خوان آموز