یافتن عبارات با اتحادها-تمرین-خوان آموز

یافتن عبارات با اتحادها-تمرین-خوان آموز
این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

در این تمرین حاصل عبارت ها را به کمک اتحاد های مثلثاتی به دست می آوریم. یافتن عبارات با اتحادها-تمرین-خوان آموز