تجزیه کردن عبارات-تمرین-خوان آموز

تجزیه کردن عبارات-تمرین-خوان آموز
فیلم قسمت دوم: [embed]http://dl.khanamooz.ir/khanamooz--/r10-f3-26-1.mp4[/embed]   فیلم قسمت سوم: [embed]http://dl.khanamooz.ir/khanamooz--/r10-f3-26-2.mp4[/embed]   این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

در این تمرین عبارت های داده شده را تجزیه میکنیم. تجزیه کردن عبارات-تمرین-خوان آموز تجزیه کردن عبارات-تمرین-خوان آموز تجزیه کردن عبارات-تمرین-خوان آموز