استفاده از مفهوم عبارت گویا-تمرین-خوان آموز

استفاده از مفهوم عبارت گویا-تمرین-خوان آموز
این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

مفهوم عبارت های کسری گویا را در این تمرین تکرار و استفاده میکنیم. استفاده از مفهوم عبارت گویا-تمرین-خوان آموز