اعداد گنگ روی محور-تمرین دو-خوان آموز

اعداد گنگ روی محور-تمرین دو-خوان آموز
فیلم قسمت دو: [embed]http://dl.khanamooz.ir/khanamooz--/r10-f3-kar-2-1.mp4[/embed]   فیلم قسمت سه: [embed]http://dl.khanamooz.ir/khanamooz--/r10-f3-kar-2-2.mp4[/embed]   فیلم قسمت چهار: [embed]http://dl.khanamooz.ir/khanamooz--/r10-f3-kar-2-3.mp4[/embed]   این فیلم مربوط به جزوه ی هوشمند خوان آموز می باشد که در قسمت محصولات آموزشی موجود است.

برای مشاهده ی محصولات کلیک کنید

اعداد گنگ روی محور-تمرین دو-خوان آموز اعداد گنگ روی محور-تمرین دو-خوان آموز اعداد گنگ روی محور-تمرین دو-خوان آموز اعداد گنگ روی محور-تمرین دو-خوان آموز