راهبرد رسم شکل-تمرین-سروش

راهبرد رسم شکل-تمرین-سروش
سؤال: نصف دانش آموزان یک کلاس فوتبال بازی می کنند و یک چهارم بقیه دانش آموزان والیبال بازی می کنند و سایر دانش آموزان تنیس. چه کسری از دانش آموزان تنیس بازی می کنند؟ پاسخ: