راهبرد الگوسازی-تمرین-سروش

راهبرد الگوسازی-تمرین-سروش
سؤال: دو عدد صحیح بیابید که حاصل ضرب آن ها بیست و حاصل جمع آن ها کمترین مقدار باشد. پاسخ: راهبرد الگوسازی-تمرین-سروش