راهبرد الگویابی-تمرین-سروش

راهبرد الگویابی-تمرین-سروش
سؤال: در هر الگو ۳ عدد (جمله) بعدی الگو را بنویسید و رابطه ی بین عددها را توضیح دهید.

..... و ..... و ..... و ۳۵ و ۲۵ و ۱۶ و ۸ و ۱

پاسخ: راهبرد الگویابی-تمرین-سروش