راهبرد الگویابی-تمرین۲-سروش

راهبرد الگویابی-تمرین۲-سروش
سؤال: اگر نوشتن عدد زیر را ادامه دهیم سی امین رقم چه رقمی است؟

...۳۷۵۸۹۳۷۵۸۹۳۷۵۸۹

پاسخ: راهبرد الگویابی-تمرین۲-سروش