راهبرد حذف و آزمایش-تمرین-سروش

راهبرد حذف و آزمایش-تمرین-سروش
سؤال: در یک کارگاه دوچرخه و سه چرخه سازی تعداد ۱۳ فرمان و ۳۱ چرخ وجود دارد. با این تعداد فرمان و چرخ، چند دوچرخه و سه چرخه می توان ساخت؟ پاسخ: راهبرد حذف و آزمایش-تمرین-سروش