چگالی هفتم-فرمول چگالی-دبیرستان سروش

چگالی هفتم-فرمول چگالی-دبیرستان سروش
فرمولی دیگر برای چگالی