دو سؤال تستی-علوم هفتم-دبیرستان سروش

دو سؤال تستی-علوم هفتم-دبیرستان سروش
پاسخ سؤال ۴ آزمون ۲۳ مهر ماه علوم هفتم دو سؤال تستی-علوم هفتم-دبیرستان سروش