آزمایش خمیر دندان فیلی

آزمایش خمیر دندان فیلی
توضیحات و وسایل مورد نیاز در فیلم شرح داده شده است.