کاربرد اتحادها

کاربرد اتحادها

کاربرد اتحادها:

دیدیم که اتحادها اغلب به صورت جبری نوشته می شوند،اما کاربرد آن ها در عبارت هایی دیده می شود که عددی هستند و از ما حاصل یک عبارت پیچیده یا طولانی را می خواهند.

مثال:

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

کاربرد اتحادها

در عبارت بالا برای به دست آوردن جواب باید که عدد 101 را به اعداد 100 و 1 تجزیه کنیم و بعد به توان 2 برسانیم و عبارت را با اتحاد مربع کامل حل کنیم،جمله اول به توان 2 ،2برابر اولی در دومی، جمله ی دوم به توان 2