اتحاد ها

اتحاد ها

اتحاد های جبری:

اتحاد های جبری عبارت های پیچیده هستند که به روش های مختلف قابل تجزیه هستند.

در این ویدئو می خواهیم مثال هایی از اتحاد هایی مربع دو جمله ای وچاق و لاغر حل کنیم.

مثال:

عبارت x2+y2 را تجزیه کنید درحالی که xy برابر 3 است، x+y برابر 5 است.

اتحاد ها

در تمرین بالا برای تجزیه عبارت ابتدا آن را به صورت اتحاد مربع دو جمله ای می نویسیم،بعد از اتحاد های کمکی استفاده می کنیم خب حالا دیگه کار آسان می شود چون صورت سوال به ما xy و x+y را داده و مسئله حل می شود.

 

تمرین اتحادهای جبری مورد (ب) برای سال دهم است و برای سال نهمی ها اجباری نیست.