تجزیه عبارت های جبری

تجزیه عبارت های جبری

تجزیه به چه معنا است؟

در کل تجزیه کردن به معنای کوچک کردن یک عبارت به اجزای تشکیل دهنده آن است.

تجزیه کردن در ریاضی:

1.فاکتورگیری

تجزیه عبارت های جبری

2.اتحاد ها

1.مریع دو جمله ای

2.مربع سه جمله ای

3.مزدوج

4.جمله مشترک

5.مکعب دو جمله ای

6.چاق و لاغر

3.دسته بندی

تجزیه عبارت های جبری

 

حالا بریم که باهم مثال های حل شده در ویدئو را ببینیم.