تجزیه عبارت های جبری به روش لاکچری

تجزیه عبارت های جبری به روش لاکچری

سلام بچه ها در ویدئو های قبلی بینجو با روش های تجزیه کردن عبارت های جبری آشنا شدید در این ویدئوی بینجو می خواهیم یک روش خاص و لاکچری به شما یاد بدهیم!!

روش لاکچری چیست؟

در این روش ضریب a  را در عدد ثابت یا c ضرب می کنیم و معادله را باز نویسی می کنیم،در قدم بعدی عبارت به دست آمده را به روشی که امکان دارد تجزیه می کنیم و عدد های ثابت را بر همان ضریب a تقسیم می کنیم.

مثال:

تجزیه عبارت های جبری به روش لاکچری

خب همانجور که می بینید ابتدا عدد 1 را در ضریب a ضرب می کنیم سپس معادله را بازنویسی می کنیم،عبارت را به روش جمله مشترک تجزیه می کنیم و عدد ثابت آن را یعنی عدد 2 را بر 2 تقسیم می کنیم. در آخر عبارت را کامل می نویسیم.