آموزش قرآن نهم - صفحه۹۴و۹۵ - دبیرستان سروش

آموزش قرآن نهم - صفحه۹۴و۹۵ - دبیرستان سروش
آموزش نغمه ششم (سوره تغابن)