فشار هوا و تاثیر ان بر بطری

فشار هوا و تاثیر ان بر بطری
تاثسیر فشار هوا بر بطری و له شدن ان بر اثر فشار اصلاحیه: اون ظرفی که دوستمان باهش توی بطری اب ریخت بشر هست نه پتری(: