ادامس همان نفت است

ادامس همان نفت است
این فیلم در مورد روند تولید ادامس است که این فیلم با توجه به درس سوم کتاب علوم سال نهم قرار داده شده