فصل پنجم نیرو علوم نهم

فصل پنجم نیرو علوم نهم
در این فصل علوم نهم درباره نیرو و قوانین اولیه ان گفتگو می کنیم