آموزش جامع درس اول عربی پایه هفتم

آموزش جامع درس اول عربی پایه هفتم
تمام نکات آموزشی عربی هفتم درس اول را با ما بیاموزید. تمامی قواعد(اسم اشاره-مفرد و جمع- اسم اشاره) ترجمه عبارات