ترجمه لیت +فعل ماضی

ترجمه لیت +فعل ماضی

فعل ماضی چیست؟

فعلی است که در زمان گذشته انجام شده،این فعل دسته بندی های مختلفی دارد.

ترجمه لیت(کاش) + فعل ماضی:

هرگاه در جمله ای  لیت +فعل ماضی شود،آن عبارت به صورت ماضی استمراری یا بعید ترجمه می شود.

مثال: