ترجمه واژگان

ترجمه واژگان

ترجمه ی واژگان:

این سوالات زیر مجموعه ی سوالات ترجمه درعربی هستند و در واقع برای انجام تست های ترجمه باید که ابتدا بتوانبم واژگان را ترجمه کنیم.

مثال:

خب برای حل تست های ترجمه ی واژگان از همان ابتدای جمله شروع به ترجمه می کنیم و با توجه به کلمه های قبل و بعد جاخالی را با گزینه ی مناسب پر می کنیم.مانند تست زیر