تست برای کمیت های نرده ای برداری

تست برای کمیت های نرده ای برداری
در این فیلم آموزشی میخواهیم با حل تست هایی در زمینه کمیت های نرده ای برداری کتاب فیزیک پایه دهم مهارت شما را در حل تست ها افزایش دهیم.