انواع مواد(علوم هشتم)

انواع مواد(علوم هشتم)

انواع مواد به دو دسته خالص و ناخالص تقسیم می شوند.که مواد خالص و ناخالص هم به چند دسته تقسیم  می شوند. با ما همراه باشید تا انواع مواد را در علوم هشتم یاد بگیرید.