تعریف چگالی

تعریف چگالی
در این فیلم آموزشی با تعریف چگالی(جرم واحد حجم جسم)از فصل یک کتاب فیزیک پایه ی دهم با شما همراه هستیم