تعیین چگالی

تعیین چگالی
در این فیلم اموزدر این فیلم اموزشی کتاب فیزیک پایه دهم میاموزیم که چگالی هر ماده ای را تعیین کنیم تا بفهمیم جنس ان ماده چیست. با ما همراه باشید