اجزای محلول و انواع آن

اجزای محلول و انواع آن
فیلم آموزشی تعریف محلول چیست.انواع محلول های همگن و ناهمگن (مخلوط) و حالت های فیزیکی مختلف آن ها شامل جامد و مایع و گاز.