انحلال پذیری

انحلال پذیری
فیلم آموزشی انحلال پذیری و بررسی اثر دما بر انحلال پذیری. انحلال پذیری نمک خوراکی در آب. مقایسه و نمودار انحلال پذیری گازها.