آنزیم و کاتالیزگر

آنزیم و کاتالیزگر

واکنش شیمیایی سوختن قند

مواد و سایل مورد نیاز دو حبه قند گیره لوله آزمایش چراغ گازی شرح آزمایش کاتالیزگر ماده ای است که سرعت واکنش را افزایش داده اما خود در واکنش شرکت نمی کند. در این آزمایش سوختن حبه قند را در دو حالت بدون خاک باغچه و آغشته به خاک باغچه بررسی می کنیم. زمانی که گرمای شعله را به حبه قند ساده و بدون خاک باغچه نزدیک می کنیم، حبه قند ذوب می شود اما عمل سوختن و شعله ور شدن برای آن اتفاق نمی افتد. اما برای حبه قند آغشته به خاک باغچه عمل سوختن رخ داده و قند به راحتی شعله ور می شود. در واقع خاک باغچه به عنوان یک کاتالیزگر در این واکنش عمل کرده اما در آن شرکت نکرده است.

واکنش سوختن در بدن

واکنش سوختن در بدن ما نیز انجام می شود، اما این واکنش با شعله و جرقه همراه نیست. این واکنش ها در حضور کاتالیزگرهایی به نام آنزیم انجام می شوند. به عنوان مثال واکنش سوختن گلوکز در بدن را بررسی می کنیم. گلوکز یک کربوهیدرات مونوساکارید است. به علاوه هر زمان از قند خون صحبت می کنیم  آنزیم باعث می شود این واکنش به سرعت و در دمای کمتری انجام شود و با شعله و انرژی هم همراه نیست.

انرژی + بخار آب + گاز کربن دی اکسید → گاز اکسیژن + گلوکز