انواع مخلوط ناهمگن

انواع مخلوط ناهمگن
فیلم آموزشی زنگ علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد. انواع مخلوط ناهمگن با مثال مایع در مایع، جامد در گاز، جامد در جامد و...