تغییرات فیزیکی و شیمیایی

تغییرات فیزیکی و شیمیایی
فیلم آموزشی زنگ علوم هشتم. می خواهیم با بررسی تغییرات شیمیایی و فیزیکی مثال های این تغییرات هم بررسی کنیم.مثلا ترش شدن شیر چگونه تغییری است و چرا؟