تغییر انرژی در واکنش شیمیایی

تغییر انرژی در واکنش شیمیایی

تغییرات شیمیایی:

تغییرات شیمیایی به معنای این است یک یا چند ماده در نهایت به یک یا چند ماده دیگر تبدیل می‌شوند. به عبارت دیگر، یک تغییر شیمیایی،‌ شامل آرایش مجدد اتم‌ها است.

نکات تغییرات شیمیایی:

1.چون مواد جدیدی حاصل می شود،انرژی آن ها با مواد اولیه تفاوت دارد.

2.اختلاف انرژی به صورت گرما و نور تولید یا مصرف می شود.