محاسبه درصد اکسیژن هوا

محاسبه درصد اکسیژن هوا

وسایل لازم

دو عدد سرنگ یک لوله آزمایشگاهی یک سیم ظرفشویی چسب آکواریوم

شرح آزمایش

سیم ظرفشویی را داخل لوله آزمایشگاهی قرار میدهیم.در دو انتهای این لوله نیز دو سرنگ را با چسب آکواریوم می چسبانیم. باید توجه داشته باشیم وسیله به خوبی عایق بندی شده باشد، چرا که هوای داخل لوله نباید از سرنگ خارج شود. همچنین می بایست با فشار در انتهای یکی از سرنگ ها باید انتهای سرنگ دیگر نیز تغییر کند. در یکی از سرنگ ها صفر میلی لیتر هوا و در سرنگ دیگر ۵۰ میلی لیتر هوا موجود است. سرنگ ها رو باز و بسته می کنیم تا هوا از روی سیم ظرفشویی عبور کند. همزمان نیز چراغ گازی را از زیر سیم ظرفشویی موجود در لوله آزمایشگاهی قسمتی که سیم ظرفشویی وجود دارد، روشن می کنیم. بعد از مدتی مشاهده می کنیم حجم هوای موجود در سرنگ از ۵۰ به ۴۰ میلی لیتر می رسد.

اما چرا این اتفاق افتاد؟

اکسیژن محبوس در سرنگ ها با سیم ظرفشویی واکنش داده و سبب اکسید شدن سیم ظرفشویی می شود. پس در واقع، ۱۰ میلی لیتر از ۵۰ میلی لیتر هوای موجود اکسیژن بوده که در این واکنش اکسید شده است. پس میزان اکسیژن موجود در این هوا برابر است با:

[pmath]50/10 = 0.2 = 20%[/pmath]

یعنی ۲۰% هوای محبوس در سرنگ ها را اکسیژن تشکیل داده است.