عدد و شمارش شکل ها با دسته بندی و خط زدن آن

عدد و شمارش شکل ها با دسته بندی و خط زدن آن

یکی از بهترین روش ها یادگیری استفاده از شکل ها و دسته بندی آن ها است با این روش احتمال خطا کم می شود و جواب هم زودتر به دست می آید.

مثال:عدد و شمارش شکل ها با دسته بندی و خط زدن آن

 مار ا دنبال کنید تا با بهترین و جدیدترین روش ها شمارش اعداد آشنا شوید.