مرتبه و طبقه اعداد

مرتبه و طبقه اعداد

مرتبه اعداد یعنی چه؟

می دانیم که اعداد از یک رقمی تا بینهایت می توانند باشند اعداد یک رقمی فقط یکان دارند،اعداد دو رقمی یکان و دهگان هستند و اعداد دیگر هم به این ترتیب،به این جایگاه مرتبه ی اعداد می گویند.

مثال:

رقم 7 در عدد 730 در چه مرتبه ای قرار دارد؟ 

عدد 730 یک عدد 3 رقمی است که شامل یکان،دهگان و صدگان است و عدد 7 اولین است نتیجه می گیریم در مرتبه هزارگان است.