یادآوری ضرب

یادآوری ضرب
ضرب اعداد؟؟چگونه دو عدد را در هم ضرب کنیم؟؟؟با ما همراه باشید تا ضرب اعداد چند رقمی در چند رقمی را یاد بگیرید.