معرفی میلیارد

معرفی میلیارد

جدول ارزش مکانی چیست؟

روشی برای نمایش اعداد است که در آن ارزش رقم ها با قرار گرفتن در مکان هایمختلف(یکان،دهگان،صدگان)تغییر می کند.

مثال:

عددهای یک هزار،یک میلیون و یک میلیارد را در جدول ارزش مکانی نمایش دهید.

معرفی میلیارد