تعریف ایزومر

تعریف ایزومر

ایزومر چیست؟

به ترکیباتی که فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری متفاوتی دارند ایزومر گفته می شود.

مثال:

در مثال بالا در هر دو ترکیب 4 تا کربن و 10 هیدروژن دارند پس فرمول مولکولی آنان یکسان است اما ساختار متفاوتی دارند.