نام گذاری و مدل نقطه و خط آلکانها

نام گذاری و مدل نقطه و خط آلکانها
چگونه آلکان ها را نام گذاری می کنند؟؟ سخت ترین مباحث شیمی آلی را با ما یاد بگیرید.